آموزش های مرتبط با دستگاه نوار مغز تولید شرکت شفا دانش هونام با نام تجاری Neuronique را می توانید در زیر مشاهده بفرمایید.

آموزش شماره 1 : اتصالات دستگاه سخت افزاری

آموزش شماره 2 : اتصالات کلاه به سر (قسمت اول)

آموزش شماره 3 : اتصالات کلاه به سر (قسمت دوم)

آموزش شماره 4 : اتصال دستگاه به سر بیمار

آموزش شماره 5: دریافت و ثبت سیگنال مغزی

آموزش شماره 6: دریافت و ثبت سیگنال مغزی به روش خودکار

آموزش شماره 7: بررسی سیگنال ذخیره شده و تهیه گزارش

آموزش شماره 8: تنظیمات مونتاژ و سفارشی سازی

آموزش شماره 9: گزارش نویسی حرفه ای

آموزش شماره 10: تحلیل فرکانسی سیگنال

آموزش شماره 11: تنظیمات نرم افزاری