آموزش های مرتبط با دستگاه نوار عصب و عضله تولید شرکت شفا دانش هونام با نام تجاری Neuro 14  و Neuro 1020 را می توانید در زیر مشاهده بفرمایید.

آموزش شماره 1 : نحوه راه اندازی دستگاه

آموزش شماره 2 : محیط نرم افزار و رابط کاربری در رایانه

آموزش شماره 3 : تست SURFACE EMG

آموزش شماره 4 : تست NEEDLE EMG

آموزش شماره 5: تست Sensory NCS

آموزش شماره 6: تست SENSORY NCS پیشرفته

آموزش شماره 7: تست MOTOR NCS

آموزش شماره 8: تست F-Wave و H-Reflex

آموزش شماره 9: تست RST

آموزش شماره 10: تست BLINK REFLEX

آموزش شماره 11: گزارش گیری

آموزش شماره 12: تنظیمات

آموزش شماره 13: تست خودکار